Συνθετική Ψυχοθεραπεία


Στη  συνθετική  ψυχοθεραπεία,  ο  σύμβουλος – ψυχοθεραπευτής,  συνάγει  στοιχεία από διαφορετικές  μεταξύ  τους  θεωρίες  και  προσεγγίσεις  και  συνθέτει, δημιουργεί δηλαδή, ένα θεραπευτικό μοντέλο, τη συνθετική μέθοδο. Ο θεραπευτής του συνθετικού θεραπευτικού μοντέλου, ξεκινάει από τις υποθέσεις ότι η κάθε θεωρία ασχολείται με ορισμένες, αλλά όχι όλες τις πλευρές της ανθρώπινης εμπειρίας και ότι τα ανθρώπινα όντα είναι  περίπλοκα  και  μπορούν  να  γίνουν  αντιληπτά  σε διάφορα επίπεδα. Η  συνθετική μέθοδος  δεν  συνιστά  ένα ακόμη  μοντέλο ψυχοθεραπείας, αλλά  περισσότερο την επιλογή  του  εκάστοτε θεραπευτή  για  την προσέγγιση  που θεωρεί ότι  ταιριάζει  καλύτερα  σ’ αυτόν και στον πελάτη του. Στόχος, από τη σύνθεση διαφορετικών προσεγγίσεων, είναι η μεγιστοποίηση, εξέλιξη και ανάπτυξη των πλεονεκτημάτων τους καθώς και η ελαχιστοποίηση  και αποδυνάμωση  των περιορισμών  τους.

Η συνθετική ψυχοθεραπεία:

  • Προάγει την ευελιξία στον τρόπο που προσεγγίζονται τα προβλήματα των πελατών
  • Δημιουργεί ένα επίπεδο άριστης εξυπηρέτησης των πελατών
  • Φέρνει στο επίκεντρο της διεργασίας τη θεραπευτική σχέση και δίνει ιδιαίτερο βάρος και προσοχή στη δημιουργία και διατήρηση μιας στάσης αποδοχής, σεβασμού, εντιμότητας και εμπιστοσύνης προς τους πελάτες
  • Έχει ολιστικό χαρακτήρα με αποτέλεσμα να αγγίζει τους πελάτες σε φυσικό, νοητικό, συναισθηματικό και πνευματικό επίπεδο
  • Δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε η κάθε συνεδρία να είναι μοναδική με οδηγό την ενσυναισθητική σύνδεση στο εδώ και τώρα μεταξύ θεραπευτή και πελάτη. Eίναι η εμπειρία της συνθετικής ψυχοθεραπείας, η οποία έχει σαν αποτέλεσμα την εσωτερική ανάπτυξη και θεραπεία σ' όλα τα επίπεδα.


ενουσία ... ένας χώρος:
  • Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής
  • Διεργασίας και Συστημικής Αναπαράστασης
  • Εσωτερικής και Προσωπικής Ανάπτυξης